veebruar

Êîíöåðò «Ðîìàíñ, ðîìàíñ!»
Spektr Nr. 2/2009, lk. 7
http://spektr.net/sites/default/files/2009_02.pdf

Êíèãà âîñïîìèíàíèé îá èçâåñòíîì ïîýòå Ýñòîíèè
Ìîëîäåæü Ýñòîíèè, 05.02.2009
http://www.moles.ee/09/Feb/05/10-1.php

Teistmoodi Arvi Siig
Postimees, 07.02.2009
http://www.postimees.ee/79365/teistmoodi-arvi-siig/

Vana hea ilm toimib!
Eesti Naine, 13.veebruar 2009
http://www.naistemaailm.ee/artiklid/17208/vana_hea_ilm_toimib_.html?art_magaz=8

Eakas kultuurijuht püsib vapralt tööpostil
Pärnu Postimees, 25.02.2009
http://www.parnupostimees.ee/86446/eakas-kultuurijuht-pusib-vapralt-toopostil/

 
 
 
 

 
 
 
Copyright by Toomas Kuter